brihaspati banner

Guru Brihaspati Bhajan

 
 

Suracharya Brihaspati | Brihaspati Bhajan | Audio | Brihaspati Dham Mandir, Jaipur
 

Brihaspati Hai Param Guru | Brihaspati Bhajan | Audio | Brihaspati Dham Mandir, Jaipur
 

Brihaspati Ki Param Kripa | Brihaspati Bhajan | Audio | Brihaspati Dham Mandir, Jaipur
 

Mastkabhishek | Brihaspati Bhajan | Audio | Brihaspati Dham Mandir, Jaipur
 

108 times Om Shri Gurve Namah Chant | Brihaspati Dham Mandir Jaipur
 
copyright © 2024 Brihaspati Dham. All Rights Reserved.